icon

Arsenal players' Chinese names

Can you name the players in Arsenal's 2011-12 squad from the Chinese pronunciations (as taken from the Arsenal China website).

Only surnames required.

Your answers must match the highlighted question.

Results and stats
   • Pronunciation
   • Player
   • Position/Chinese
   • Pèiěr Mòtèsàkè
   •  
   • DF 佩尔 默特萨克
   • Mànnǔāiěr Āmùníyǎ
   •  
   • GK 曼努埃尔 阿穆尼亚
   • Xiào Wòērkētè
   •  
   • FW 西奥 沃尔科特
   • Bākǎlǐ Sàníyǎ
   •  
   • DF 巴卡里 萨尼亚
   • Mǐkè'ěr Ā'ěrtètǎ
   •  
   • MF 米克尔 阿尔特塔
   • Yuēxi Bèinàyǒng
   •  
   • MF 约西 贝纳永
   • Tuōmǎsī Luóxijī
   •  
   • MF 托马斯 罗西基
   • Liàng Gōngshì
   •  
   • FW 亮 宫市
   • Kǎ'ěr Zhānjīnsēn
   •  
   • DF 卡尔 詹金森
   • Wòyīqièhè Shénqínsīní
   •  
   • GK 沃伊切赫 什琴斯尼
   • Sāibāsīdìān Sīkuílāqí
   •  
   • DF 塞巴斯蒂安 斯奎拉奇
   • Ābù Díyǎbǐ
   •  
   • MF 阿布 迪亚比
   • Yàlìkèsī Zhāngbólún
   •  
   • FW 亚历克斯 张伯伦
   • Āndéliè Ā'ěrshāwén
   •  
   • MF 安德烈 阿尔沙文
   • Jiékè Wēiěrxīěr
   •  
   • MF 杰克 威尔希尔
   • Pronunciation
   • Player
   • Position/Chinese
   • Kuāxi Rèěrwéiníào
   •  
   • FW 夸西 热尔维尼奥
   • Āndéliè Sāngtuōsī
   •  
   • DF 安德烈 桑托斯
   • Āimǎniǔāiěr Fúlínpéng
   •  
   • MF 埃马纽埃尔 弗林蓬
   • Wéituō Mànnuònèi
   •  
   • GK 维托 曼诺内
   • Yàlìshāndà Sòng
   •  
   • MF 亚历山大 宋
   • Jīlán Jíbùsī
   •  
   • DF 基兰 吉布斯
   • Lúkǎsī Fǎbǐānsījī
   •  
   • GK 卢卡斯 法比安斯基
   • Luóbīn Fànpèixi
   •  
   • FW 罗宾 范佩西
   • Mǎ'ěrwàn Shāmǎhè
   •  
   • FW 马尔万 沙马赫
   • Kèléigé Yīsītèméngdé
   •  
   • MF 克雷格 伊斯特蒙德
   • Ālóng Lāmǔqí
   •  
   • MF 阿隆 拉姆齐
   • Yuēhàn Zhūlǔ
   •  
   • DF 约翰 朱鲁
   • Zhǔyǒng Pǔ
   •  
   • FW 主永 朴
   • Láolún Kēsīxièěrní
   •  
   • DF 劳伦 科斯谢尔尼
   • Tuōmǎsī Fèiěrmǎlún
   •  
   • DF 托马斯 费尔马伦

Comments