Results and stats for "Province-level divisions of China"

Label the province-level divisions of the People's Republic of China. You can write in English, Chinese characters (简 / 繁), Pinyin or Cantonese (yale).

Rate this quiz

2 vote(s) cast.

Leaderboard

  • 1m 31.1s
  • 34
  • 1.
  • Roy [12th]
  • 1m 38.7s
  • 34
  • 2.
  • Roy [11th]
  • 1m 40.2s
  • 34
  • 3.
  • David [2nd]
  • 1m 46.5s
  • 34
  • 4.
  • Roy [13th]
  • 1m 46.7s
  • 34
  • 5.
  • Roy [6th]
  • 1m 50.7s
  • 34
  • 6.
  • Roy [8th]
  • 1m 53.4s
  • 34
  • 7.
  • Roy [4th]
  • 1m 56.9s
  • 34
  • 8.
  • Roy [9th]
  • 2m 2.4s
  • 34
  • 9.
  • Roy [3rd]
  • 2m 4.8s
  • 34
  • 10.
  • Roy [10th]

How you did compared to others

 • Average score: 27.7
 • Total plays: 86
% Distribution of scores
Score

Comments

Related quizzes

Most correctly guessed answers

   • Tibet 西藏
   • 96.5%
   • Hong Kong 香港
   • 94.2%
   • Běijīng 北京
   • 93.0%
   • Táiwān 台灣
   • 91.9%
   • Shànghǎi 上海
   • 91.9%
   • Guǎngdōng 广东
   • 87.2%
   • Inner Mongolia 內蒙古
   • 87.2%
   • Macau 澳門
   • 86.0%
   • Húběi 湖北
   • 86.0%
   • Héběi 河北
   • 84.9%
   • Hǎinán 海南
   • 83.7%
   • Sìchuān 四川
   • 83.7%
   • Xīnjiāng 新疆
   • 83.7%
   • Shāndōng 山东
   • 82.6%
   • Yúnnán 云南
   • 81.4%
   • Hénán 河南
   • 81.4%
   • Húnán 湖南
   • 81.4%
   • Chóngqìng 重庆
   • 81.4%
   • Guǎngxī 广西
   • 80.2%
   • Fújiàn 福建
   • 79.1%
   • Qīnghǎi 青海
   • 79.1%
   • Gùizhōu 贵州
   • 77.9%
   • Shānxī 山西
   • 77.9%
   • Hēilóngjiāng 黑龙江
   • 77.9%
   • Shaanxi 陕西
   • 77.9%
   • Gānsù 甘肃
   • 77.9%
   • Ānhuī 安徽
   • 76.7%
   • Tiānjīn 天津
   • 75.6%
   • Jílín 吉林
   • 75.6%
   • Jiāngxī 江西
   • 74.4%
   • Zhèjiāng 浙江
   • 74.4%
   • Níngxià 宁夏
   • 72.1%
   • Jiāngsū 江苏
   • 69.8%
   • Liáoníng 辽宁
   • 68.6%

Completed quiz


Picture
  • Hong Kong 香港
  • Macau 澳門
  • Táiwān 台灣
  • Guǎngdōng 广东
  • Guǎngxī 广西
  • Hǎinán 海南
  • Yúnnán 云南
  • Gùizhōu 贵州
  • Jiāngxī 江西
  • Zhèjiāng 浙江
  • Jiāngsū 江苏
  • Běijīng 北京
  • Tiānjīn 天津
  • Héběi 河北
  • Shānxī 山西
  • Inner Mongolia 內蒙古
  • Liáoníng 辽宁
  • Jílín 吉林
  • Hēilóngjiāng 黑龙江
  • Shànghǎi 上海
  • Ānhuī 安徽
  • Fújiàn 福建
  • Shāndōng 山东
  • Hénán 河南
  • Húběi 湖北
  • Húnán 湖南
  • Chóngqìng 重庆
  • Sìchuān 四川
  • Tibet 西藏
  • Shaanxi 陕西
  • Gānsù 甘肃
  • Qīnghǎi 青海
  • Níngxià 宁夏
  • Xīnjiāng 新疆